Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en integrerad del av företagskulturen som syftar till att förbättra arbetsmiljön och säkerställa att företag följer gällande arbetsmiljölagstiftning. Det innebär att företag har större fokus på hälsa och säkerhet för sina anställda samt att de ständigt arbetar mot förbättringar för att uppfylla arbetsmiljölagens krav. Företag som följer detta system kan dra fördel av att ha en hälsosammare arbetsmiljö som underlättar för att nå deras affärsmål. Arbetsmiljölagen innehåller grundläggande krav på systematiskt arbetsmiljöarbete, medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 innehåller mer detaljerade krav.

Vem är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren är ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet och är skyldig att systematiskt undersöka, implementera och följa upp arbetsmiljöarbetet inom organisationen. Trots att arbetsgivaren har huvudansvaret kan arbetsuppgifter rörande arbetsmiljöen delegeras till chefer eller andra anställda inom organisationen. Läs mer om vilka fler som bär ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet nedan.

  • Chefer och ledare är ansvariga för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet är systematisk och följer lagstiftning. 
  • Anställda ska delta aktivt i att skapa ett sunt och hälsosamt arbetsklimat. 
  • Arbetsmiljöombudet är ansvarig för att följa upp, granska och kontrollera att företagets arbetsmiljöarbete är i ordning. 
  • Arbetsgivaren är ansvarig att se till att alla anställda har tillgång till information om företagets systematiska arbetsmiljöarbete. 
  • Säkerhets- och arbetshälsoskyddsutbildare är ansvariga för att utbilda personalen och säkerställa att de följer de lagar och regler som gäller.

Arbetsmiljöpolicy

Företag med anställda behöver en arbetsmiljöpolicy som beskriver vilken arbetsmiljö de strävar efter att upprätthålla. Om det inte finns tillräcklig egen kompetens inom arbetsmiljö och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita extern hjälp, så som från företagshälsovården, en oberoende expert inom arbetsmiljö eller andra liknande resurser.

Varför är systematiskt arbetsmiljöarbete viktigt?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett viktigt verktyg för att säkerställa att företag följer gällande arbetsmiljölagstiftning och skapar en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Genom att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan företag förebygga arbetsmiljörisker, identifiera problem tidigt, öka produktiviteten och minska sjukskrivningsfrekvensen. 

Det kan också öka motivationen hos anställda, förbättra deras trivsel och upprätthålla ett sundare och säkrare arbetsklimat. Genom att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan företag också spara pengar genom att minska kostnader för träning, ersättningar för skador och ersättningar för sjukskrivningar.