Medarbetarenkät

Hur trivs era anställda? Vi hjälper er ta reda på det! Medarbetarnas syn på deras egna arbetssituation är en viktig del för att anställda ska känna sig delaktiga och uppleva att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.
Medarbetarundersökning riktar sig till dig som vill kartlägga mönster och trender i upplevelsen av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Arbetstillfredsställelse och trivsel har visat sig vara viktiga friskfaktorer för att bibehålla hälsa och produktivitet, och minska risken för frånvaro av olika slag. Stress är på motsatt vis en riskfaktor som kan leda till minskad produktivitet och sjukfrånvaro, och i värsta fall långa rehabiliteringar. Undersökningen tar ca 10 veckor från uppstart till rapporten är er till handa om inte annat bestäms. Undersökningen riktas till företag upp till 100 anställda.