Organisationsutveckling

Vi ger konsultstöd till företag som kanske har höga sjukkostnader och vill utveckla deras sociala och organisatoriska arbetsmiljö, för att få en attraktivare arbetsplats och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Beroende på vilket område som ska bearbetas används olika metoder. Vi gör bland annat en organisationsöversyn där vi tillsammans med vår företagshälsa ser över hela organisationens välmående i olika processer och tar fram förslag och åtgärder i slutskedet. Vi hjälper även till med värdegrundsarbetet, mångfald- och likabehandlingsområdet, rutiner, policys. Vi stödjer ledningen och/ eller arbetar med hela personalgruppen i bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Uppdraget skräddarsys alltid tillsammans med uppdragsgivaren.
Med vår experthjälp får ni en genomlysning av er organisationsstruktur där vi utreder och föreslår åtgärder som kan effektivisera er organisation. Vi utreder bland annat organisationens struktur, verksamhetsstödet, arbetsfördelningen, administrativa nivåerna och avdelningsstrukturen. Uppdraget skräddarsys alltid tillsammans med uppdragsgivaren. Sammanställning av resultat sker i rapport och workshop som är en metod för idégenerering och problemlösning.