Låt oss utföra vad du som chef måste göra!

VI på HR Bolaget kan göra jobbet åt dig för att säkerställa att ert grundläggande personalarbete är gjort. Vi har identifierat ett antal punkter under varje område. Vissa av punkterna är tilldelade en lagsymbol § och betyder då att den aktivitet som är kopplad till punkten är reglerad enligt lag. Detta hjälper dig veta vad du måste göra och därmed också börja med.

Anställning

 • Introduktionsrutiner
 • Bestäm lönenivåer och förmåner
 • Lär dig anställningsformerna

Arbetsmiljö

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete §
 • Utse skyddsombud §
 • Ta fram en arbetsmiljöpolicy §
 • Genomföra skyddsronder §
 • Ta fram handlingsplan §
 • Brandskyddsarbete §

Likabehandling

 • Aktiva åtgärder §
 • Förebygg trakasserier och kränkande särbehandling §
 • Granska rekryteringsprocessen §
 • Genomför lönekartläggning §
 • Dokumentera arbetet §

Medarbetar- och lönesamtal

 • Ta fram en utvecklingssamtalsmall
 • Ta fram en lönepolicy

Policyer

 • Ta fram en personalhandbok
 • Ta fram en arbetsmiljöpolicy
 • Ytterligare policyer

Rekrytering

 • Ta fram en rekryteringspolicy
 • Ta fram mallar