Låt oss utföra vad du som chef måste göra!

VI på HR Bolaget kan göra jobbet åt dig för att säkerställa att ert grundläggande personalarbete är gjort. Vi har identifierat ett antal punkter under varje område. Vissa av punkterna är tilldelade en lagsymbol § och betyder då att den aktivitet som är kopplad till punkten är reglerad enligt lag. Detta hjälper dig veta vad du måste göra och därmed också börja med.

Anställning

 • Introduktionsrutiner
 • Bestäm lönenivåer och förmåner
 • Lär dig anställningsformerna

Arbetsmiljö

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete §
 • Utse skyddsombud §
 • Ta fram en arbetsmiljöpolicy §
 • Genomföra skyddsronder §
 • Ta fram handlingsplan §
 • Brandskyddsarbete §

Likabehandling

 • Aktiva åtgärder §
 • Förebygg trakasserier och kränkande särbehandling §
 • Granska rekryteringsprocessen §
 • Genomför lönekartläggning §
 • Dokumentera arbetet §

Medarbetar- och lönesamtal

 • Ta fram en utvecklingssamtalsmall
 • Ta fram en lönepolicy

Policyer

 • Ta fram en personalhandbok
 • Ta fram en arbetsmiljöpolicy
 • Ytterligare policyer

Rekrytering

 • Ta fram en rekryteringspolicy
 • Ta fram mallar

Nytt år betyder ofta att nya lagar och regler införs

Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Ändringar i diskrimineringslagen
1 januari 2017 började de nya reg­lerna om aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen att gälla.

Aktiva åtgärder innebär krav på arbetsgivaren att arbeta proaktivt för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. De nya reglerna kräver att arbetsgivaren genomför en kartläggning av risker för diskriminering och gör en analys av orsaker till dessa risker utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder. Efter kartläggningen ska arbetsgivaren planera och genomföra åtgärder och sedan utvärdera samt följa upp dessa.

Lönekartläggning ska nu göras årligen, istället för som tidigare vart tredje år. I en lönekartläggning ska arbetsgivaren jämföra löner för kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Detta gör man för att kunna upptäcka, åtgärda och förebygga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument.

Stärkt skydd för visselblåsare
Den nya visselblåsarlagen började gälla 1 januari 2017. Den ska ge ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.
För att skyddet ska gälla för en visselblåsare krävs följande:

 • Larmet ska gälla ett allvarligt missförhållande.
 • Arbetstagaren har först slagit larm internt utan att arbetsgivaren vidtagit åtgärder.
 • Efter att ha larmat internt har arbetstagaren slagit larm externt (I speciella fall kan arbetstagare slå larm externt utan att först ha larmat internt.)
 • Arbetstagaren har fog för påståendet om allvarligt missförhållande.

Allvarligt missförhållande innebär brott med fängelse i straffskalan eller jämförligt förhållande. Det kan vara exempelvis ekonomiska brott, arbetsmiljöbrott och miljöbrott, men det kan även handla om kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, allmänna miljöfrågor och oetiska förhållanden.
Arbetsgivare som vidtar en repressalieåtgärd i strid mot visselblåsarlagen blir skadeståndsskyldig.

Jämställdhetsbonusen avskaffad
Jämställdhetsbonusen infördes under 2008 för att främja ett mera jämställt uttag av den allmänna föräldrapenningen. Detta har dock inte fått avsedd effekt och därför avskaffades jämställdhetsbonusen 1 januari 2017. Det innebär att Försäkringskassan inte betalar ut någon jämställdhetsbonus för dagar efter den 31 december 2016.

Nya regler för representation
De nya inkomstskattereglerna innebär att avdraget för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan liknande förtäring slopas från och med 1 januari 2017. Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska dock få dras av.
Vid representation får avdrag för moms göras på kostnader för måltider eller liknande förtäring. Avdraget får beräknas på högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, både vid intern och vid extern representation

Nya regler om förnyad utredning för sjukersättning
Riksdagen har fattat beslut om en förenkling av det som kallas förnyad utredning rörande sjukersättning. De nya reglerna kommer att tillämpas för sjukersättning som avser tiden efter den 28 februari 2017.
De nya reglerna innebär att en förenklad uppföljning av beslut om sjukersättning ska göras senast tre år räknat från ett beslut om sjukersättning. Denna uppföljning ska alltså avse den försäkrades arbetsförmåga och innebära att Försäkringskassan ska ta fram just så mycket information som behövs för att bedöma om uppföljningen måste fördjupas till en utredning. Syftet med lagändringen är att Försäkringskassan ska kunna arbeta rationellare med uppföljning av beslut om beviljad sjukersättning.

Ny hållbarhetslag
Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning trädde i kraft den 1 december 2016. Lagen innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Nya regler för extratjänster
Extratjänster är ett särskilt anställningsstöd där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen om de anställer vissa personer som står utanför arbetsmarknaden. 1 december 2016 ändrades reglerna om särskilt anställningsstöd för extratjänster.  Tidigare har extratjänsterna enbart erbjudits till långtidsarbetslösa. Nu vidgar regeringen målgruppen så att de även blir tillgängliga för nyanlända.
Andra ändringar är att ett särskilt anställningsstöd nu lämnas för hela lönekostnaden (maximalt 1140 kronor per dag) i högst 24 månader, istället för tidigare 75 procent av lönekostnaden. Även handledarstödet förstärks till 150 kronor per dag (under högst tre månader).
Precis som tidigare omfattas välfärdssektorn. Dessutom ska extratjänster, under vissa förutsättningar, kunna inrättas även hos statliga och kommunala myndigheter.

 

Diskriminering

Diskrimineringslagen uppdateras och nya regler med högre krav på arbetet med aktiva åtgärder börjar gälla 1 januari 2017. Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Diskrimineringslagen finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla på arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som idag kännetecknas av mångfald. Arbetet mot diskriminering handlar om att arbeta för mångfald och inkludering. Om att ha ett arbetsliv och arbetsplatser där personer bedöms utifrån sin kompetens och att alla behandlas med respekt samt ges lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Ledningen ansvarar för att göra en årlig genomgång av verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet är dels att lyfta fram de förbättringar som måste göras i arbetsmiljöarbetet, dels att skapa underlag för nya mål och handlingsplaner.

Vad måste jag göra som chef?

Vi på HR Bolaget kan som konsulter hjälpa dig i detta arbete. Ring oss för att få veta mer!

Vi på HR Bolaget har gjort en Att-göra-lista som talar om vad du som chef/arbetsgivare har för lagstadgade skyldigheter för din organisation. Vi har även listat vad du bör göra som chef och arbetsgivare. När vi med dig som är chef går igenom de punkter som finns uppsatta i Att-göra-listan kan vi enkelt säkerställa att ert grundläggande personalarbete är gjort. Listan är uppdelad i olika områden med ett par punkter under varje område. Vissa av punkterna är tilldelade en lagsymbol och betyder då att den aktivitet som är kopplad till punkten är reglerad enligt lag. Detta hjälper dig veta vad du måste göra och därmed också börja med. Med hjälp av den här inventeringen har vi skapat en bra grund som vi lätt kan bygga vidare på och du som chef vet att du har gjort det som du enligt lag är skyldig att göra och förhoppningsvis mer.

Viktigt meddelande från ThomasSystemet

Som en del av er kanske har noterat så publicerade Dagens Nyheter en artikel den 16:de januari om tester där de felaktigt har uttryckt sig om ThomasSystemet.
Vi har såklart kontaktat tidningen och skrivit en respons på artikeln som också är bifogad till er här.
Vissa av er har också kontaktat oss och vill lägga ut något på sitt intranät för att bemöta den orättvisa kritik som vi har utsatts för och ovanstående fil kan användas till det. Önskar ni ytterligare material så återkom till oss.
Vi beklagar naturligtvis att detta har hänt och vi försöker nu hantera frågan på bästa sätt.
Tveka inte till att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar.

Kontakta mig eller hör av er direkt till vår psykolog, Petra Thilers.